ຕໍາແໜ່ງທີ່ຕ້ອງການ

 1. ບໍລິຫານຈັດການ
  • ບໍໍລິຫານຈັດຫາພະນັກງານ
  • ບໍລິິຫານຈັດສັນປະຫວັດ, ເອກະສານຂອງພະນັກງານບໍລິສັດ, ບໍລິຫານອົບຮົມພະນັກງານຂອງບໍລິສັດ
  • ເງື່ອນໄຂ: ໃຊ້ ອຸປະກອນຫ້ອງການ, ໃຊ້ຄອມພິວເຕີ້ພື້ນຖານ, ມີຄວາມສາມາດໃນການແກ້ໄຂບັນຫາສະຖານະການສະເພາະໜ້າໄດ້ດີ
  • ລະດັບການສຶກສາ: ມັດທະຍົມປາຍຂື້ນໄປ, ອາຍຸ 20 ຫາ 27
  • ລາຍລະອຽດເພີ່ມເຕີມຈະອະທິບາຍເພີ່ມເຕີມໃນຕອນສໍາພາດ
 2. ພະນັກງານຮັບຕ້ອນ
  • ຮັບຕ້ອນແລະໃຫ້ຄໍາແນະນໍາລູກຄ້າໃນຕອນທີ່ລູກຄ້າຂື້ນມາບໍລິສັດ
  • ຮັັບສາຍໂທລະສັບທີ່ຕິດຕໍ່ມາເພື່ອພົວພັນວຽກ, ເອກະສານ, ຮັບເຄື່ອງໃຊ້ຫ້ອງການ ທີ່ຖືກສົ່ງມາຮອດບໍລິສັດ
  • ໃຊ້ອຸປະການທົ່ວໄປທີ່ຈໍາເປັນໃນຫ້ອງການໄດ້ຄ່ອງແຄ້ວ
  • ບຸກຄະລິກກະພາບດີ ອາຍຸ 18 ຫາ 25ປີ
  • ລາຍລະອຽດເພີ່ມເຕີມຈະອະທິບາຍເພີ່ມເຕີມໃນຕອນສໍາພາດ
 3. ຫົວໜ້າທີມ
  • ລະດັບການສຶກສາ: ມັດທະຍົມປາຍຂື້ນໄປ, ອາຍຸ 24 ຫາ 29
  • ເຂົ້່າໃຈແລະມີຄວາມຮູ້ກ່ຽວກັບຂະແໜງ ບໍລິຫານຈັດການ ການເງິນ- ຫຼັກຊັບ ປະສົບການເຮັດວຽກຕໍາຯໜ່ງຫົວໜ້າທິມ ຂອງການໃຫ້ບໍລິການTelesale 1ປີ
  • ມີຄວາມສາມາດອົບຮົມ, ບໍລິຫານ ຈັດການ ບຸກຄົນຫຼືພະນັກງານ ໃນທີມ
  • ຂື້ນແຜນ, ສ້າງເປົ້າໝາຍໃຫ້ລູກທີມ, ມີວິທີສ້າງເປົ້າໝາຍ, ສາມາດສ້າງຜົນງານໃຫ້ມີຄຸນນະພາບໃຫ້ແກ່ບໍລິສັດ
  • ລາຍລະອຽດເພີ່ມເຕີມຈະອະທິບາຍເພີ່ມເຕີມໃນຕອນສໍາພາດ
 4. ພະນັກງານບໍລິການແລະໃຫ້ຄໍາປຶກສາລູກຄ້າປະຈໍາຫ້ອງການ 15 ຕໍາແໜ່ງ
  • ຕໍິດຕໍ່ແລະໃຫ້ຄໍາປຶກສາລູກຄ້າຕາມລໍາດັບ. ສະເໜີແລະອະທິບາຍການບໍລິການຂອງທາງບໍລິສັດໃຫ້ບັນດາລູກຄ້າ
  • ປະຕິບັດໜ້າທີ່ຕາມໜ້າວໜກທີ່ຖືກມອບໝາຍ ຕາມທາງຂັ້ນເທິງວາງອອກ
  • ບໍ່ຈໍາເປັນມີປະສົບການ ລະດັບການສຶກສາ ອາຍຸ 18 ຫາ 26ປີ
  • ລາຍລະອຽດເພີ່ມເຕີມຈະອະທິບາຍເພີ່ມເຕີມໃນຕອນສໍາພາດ
 5. ພະນັກງານຮັັກສາຄວາມປອດໄພ
  • ກວດກາລະອຽດຄວາມປອດໄພຂອງບໍລິສັດ
  • ຊ່ວຍວຽກໃນບໍລິສັດ
  • ເງື່ື່ອນໄຂ ມີສຸຂະພາບແຂງ ອາຍຸ 18 ຫາ 25ປີ ຄ່ອງແຄ້ວ, ຊື່ສັດ
  • ລາຍລະອຽດເພີ່ມເຕີມຈະອະທິບາຍເພີ່ມເຕີມໃນຕອນສໍາພາດ

ສິດທີ່ຈະຮັບປະຕິບັດ

 • ເວລາ ປະຕິບັດວຽກ : ໂມງລັດທະການ 5,5 ມື້/ອາທິດ. ພັກແລງວັນເສົາ ແລະ ອາທິດ
 • ພັກຕາມວັນພັກກົດໝາຍແຮງງານ
 • ໄດ້ປະກັນສັງຄົມ, ມີສິດເຂົ້າຮ່ວມ Teambuilding, ງານລ້ຽງບໍລິສັດ
 • ທາງບໍລິສັດໃຫ້ຄວາມສ່ວຍເຫຼືອຄືສະໜອງອຸປະກອນໃນການປະຕິບັດວຽກງານ
 • ໄດ້ຮັບການອົບຮົມກ່່ຽວກັບທິດສະດີແລະ ພາກປະຕິບັດຕົວຈິງຂອງວຽກ
 • ລະດັບເງິນເດືອນ ລາຍລະອຽດເພີ່ມເຕີມຈະອະທິບາຍເພີ່ມເຕີມໃນຕອນສໍາພາດ

*** ຮັບຟອມສະໝັກ ເຖິງ ວັນທີ 15/09/2022

*** ຕິດຕໍ່ໂດຍຕົງ ທີ່ສໍານັກງານຕັ້ງຢູ່ ຖະໜົນ ລ້ານຊ້າງ, ບ້ານຫັດສະດີ, ເມືອງຈັນທະບູລີ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ສປປລາວ ເບີຕິດຕໍ່ +420704917479