FIGO COMPANY

ຂະຫຍັນ

ໝັ້ນໃຈ

ສ້າງສັນ

ແບບແຜນ

ບໍລິສັດ ຟີໂກ້ ມີຄວາມໝັ້ນໃຈວ່າ ເປັນຄູ່ຄ້າຍຸດທະສາດ ທີ່ສໍາຄັນໃຫ້ແກ່ບັນດາບໍລິສັດທີ່ມີເຄື່ອງໝາຍການຄ້າຊັ້ນນໍາຂອງໂລກ

FIGO ໄດ້ຮ່ວມງານແລະໄດ້ຮັບຄວາມເຊື່ອໝັ້ນຈາກບັນດາກຸ່ມບໍລິສັດຢູ່ທົ່ວໂລກໄດ້ແກ່: Safecap Investments Ltd, Step By Step Services Limited, Paxton Trade Limited,… ໃຫ້ຄວາມເຊື່ອໝັ້ນ ສ້າງແລະພັດທະນາຊື່ສຽງໃຫ້ບັນດາເຄື່ອງໝາຍການຄ້າ .

• ໜ້າທີ່: ເປັນສື່ກາງທີ່ຊ່ວຍໃຫ້ລູກຄ້າເຂົ້າເຖິງບັນດາບໍລິສັດທີ່ມີເຄື່ອງໝາຍການຄ້າທີ່ໂດ່ງດັງໃນຕະຫຼາດ

• ສ້າງຊື່ສຽງ: ນໍາບັນດາບໍລິສັດທີ່ຕ້ອງການສ້າງຊື່ສຽງແລະຄວາມເຊື່ອໝັ້ນໃຫ້ແກ່ລູກຄ້າ

• ສ້ື່ສານ: ໃຫ້ຂໍ້ມູນ, ສ້າງຍຸດທະສາດການຄ້າໃຫ້ກັບລູກຄ້າກ່ຽວກັບຕະຫຼາດ

ກິດຈະກຳ

ຂ່າວ